Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe
  • Tape. It's in our DNA.

RODO

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ „SUPERTAPE POLSKA” SP. Z O.O.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
.

Niniejszym informujemy, że:                             

1) „Supertape Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Szparagowa 11/13, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,
adres e-mail: supertape@supertape.com.pl, numer telefonu: +48 61 899 89 95, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych bezpośrednio
od Pani/Pana, ze strony internetowej lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje (dalej jako Dane osobowe);

2) Dane osobowe należą do kategorii: danych zwykłych;

3) Dane osobowe są przetwarzane:

    a) jeżeli jest Pani/Pan Kontrahentem Administratora (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą):

        - w celu prowadzenia współpracy gospodarczej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem,

        - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

    b) jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem/zleceniobiorcą Kontrahenta Administratora:

        - w celu: prowadzenia współpracy gospodarczej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem,

        - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest do realizacji ww. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4) odbiorcami Danych osobowych są kontrahenci Administratora, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy (tj. dostawcy usług,
w szczególności biuro rachunkowe);

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające
z przepisów prawa);

6) ma Pani/Pan prawo do:

    a. żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie,

    b. niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;

    c. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

    d. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

        i. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

        ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

iii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv. wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu;

     e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

     f. przenoszenia danych, w tym do:

i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;

ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 7) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) Krzysztof Dziemian iod@supertape.com.pl.